Jak wybrać odpo­wied­nie meble kuchenne do naszej kuchni?

by redakcja

Kuch­nia jest jed­nym z klu­czo­wych pomiesz­czeń w domu, w któ­rym domow­nicy spę­dzają dużo czasu. Jej zabu­dowa powinna być este­tyczna, ale także jak naj­bar­dziej funk­cjo­nalna. Meble kuchen­ne powinny być opty­mal­nie dopa­so­wane, co prze­łoży się na swo­bodę poru­sza­nia oraz wygodę w przy­go­to­wy­wa­niu posił­ków. Dzięki tym para­me­trom będzie uła­twione utrzy­ma­nie ide­al­nego porządku w naszej kuchni.

Rodzaje mebli kuchen­nych

Sze­roka oferta mebli kuchen­nych dostęp­nych na rynku daje nam nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści w urzą­dze­niu, zgod­nie z naszym gustem i potrze­bami, naszej wyma­rzo­nej kuchni.

Meble kuchenne możemy podzie­lić na:

 • blaty;
 • szafki;
 • krzesła;
 • półki;
 • szafy;
 • stoły.

Mate­riały wyko­rzy­sty­wane na meble kuchenne

Naj­czę­ściej wyko­rzy­stu­jemy różne mate­riały przy pro­duk­cji mebli kuchen­nych. Naprawdę rzadko się zda­rza, że są wyko­nane w cało­ści z jed­nego mate­riału.

Do wyko­na­nia kor­pu­sów używa się płyt drew­no­po­chod­nych, czyli płyt MDF lub lami­no­wa­nych płyt meblo­wych.

Oczy­wi­ście mogą zostać rów­nież wyko­nane z betonu, drewna, kamie­nia, lami­natu poli­me­ro­wego, metalu, szkła, sklejki, czy płyt okle­jo­nych for­ni­rem.

W zależ­no­ści od efektu, jaki chcemy uzy­skać oraz stylu naszej kuchni wybie­ramy odpo­wiedni mate­riał.

W jakich kolo­rach urzą­dzić kuch­nię?

Czę­sto nowo­cze­sna kuch­nia koja­rzona jest z jedną barwą, która wystę­puje w róż­nych odcie­niach, a także z dodat­kami na zasa­dzie kon­tra­stu. Ta opcja jest bar­dzo czę­sto wybie­rana, ponie­waż jest wizu­al­nie miła dla oka i daje poczu­cie więk­szej prze­strzeni.

W dużych pomiesz­cze­niach możemy sobie pozwo­lić sobie na więk­szą swo­bodę w wyra­że­niu naszego gustu.

W nie­wiel­kich kuch­niach dosko­nale spraw­dzają się meble w jasnych kolo­rach, które są modne i powięk­szają optycz­nie całą kuch­nię.

Rozwi­nię­cie tematu znaj­dziemy pod lin­kiem:

https://mojogrodniczy.pl/jak-dobrac-kolory-mebli-do-jasnej-kuchni/

Pod­sta­wowe cechy dobrych mebli kuchen­nych

Dobrze wyko­nane meble do kuchni powinny cha­rak­te­ry­zo­wać się nastę­pu­ją­cymi cechami:

 • wyko­nane z naj­lep­szych mate­riałów:
 • solidne i wytrzy­małe;
 • trwałe;
 • stabilne;
 • odporne na uszko­dze­nia mecha­niczne;
 • odporne na plamy lub zabru­dze­nia;
 • estetyczne;
 • pozwa­la­jące na dowolną kon­fi­gu­ra­cję poszcze­gól­nych ele­men­tów;
 • zapew­nia­jące opty­malny dostęp do urzą­dzeń AGD oraz ich nie­wi­docz­ność;
 • opty­mal­nie wyko­rzy­stu­jące dostępną prze­strzeń.

Dobrze dobrane meble do naszej kuchni to inwe­sty­cja na dłu­gie lata, więc zadbajmy o powyż­sze para­me­try, żeby nie robić przy­spie­szo­nych remon­tów czy też zmie­niać cało­ści wystroju.

Related Posts

Leave a Comment